Gia tăng chồi hữu hiệu trên lúa với chất điều hoà sinh trưởng ACURA 10SC

Trong canh tác lúa hiện nay, việc gia tăng chồi hữu hiệu giúp đảm bảo năng suất khi thu hoạch. Ngoài ra, phun ACURA 10SC giúp cây lúa phát triển mạnh bộ rễ, gia tăng khả năng hấp thu phân bón. Phun ACURA 10SC giai đoạn lúa trổ giúp vào gạo nhanh, lá đòng xanh lâu, hạt mẩy sáng chắc.

#tronglua #giatangchoihuuhieutrenlua #luadenhanhsom #acura10sc #chatdieuhoasinhtruongtrenlua #cytokinintrenlua#dongthapsenhong #bvtvdongthapsenhong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *