MỘT SỐ DỊCH HẠI THƯỜNG GẶP TRÊN LÚA GIAI ĐOẠN ĐÒNG TRỔ

Giai đoạn lúa đòng trổ là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất lúa sau này. Trong giai đoạn này cây lúa cũng bị nhiều loại sâu bệnh hại tấn công. Nhà nông cần lưu ý một số dịch hại thường gặp trong canh tác lúa giai đoạn đòng trổ để phòng trị hiệu quả.

#dichhaitrenlua #dichhaithuonggaptrenlua #dichhaitrenluagiaidoandongtro #luagiaidoandongtro #bvtvdongthapsenhong#dongthapsenhong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *